Innledere – Det 8. norske arkivmøte

Anthea Seles, generalsekretær for International Council on Archives (ICA)

Anthea Seles har nylig tiltrådt som generalsekretær og ansvarlig for sekretariatet i ICA. Hun har en doktorgrad innen informasjonsteknologi, og har lang erfaring med digital arkivdanning og bevaring. Hun var tidligere ansatt ved Nasjonalarkivet i England.

Anthea Seles skal presentere ICA og det viktige bidraget som organisasjonen leverer til arkivutvikling. Hvilke visjoner og ambisjoner har hun for ICA og internasjonalt arkivarbeid? Les mer om ICA.

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge

Torgeir Waterhouse har siden 2008 vært ansatt i IKT-Norge og jobber med IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, der han bl.a. frontet Napster-saken. Han har sin utdanning fra billedmediekunnskap ved NTNU samt Høgskolen i Telemark. Torgeir Waterhouse har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet.

På konferansen har vi bedt Torgeir Waterhouse ta utgangspunkt i sin uttalelse om IKT som den «nye oljen», og i lys av dette vurdere potensialet i de store mengder digitalt arkivmateriale som vil være tilgjengelig i framtiden. Se også IKT-Norge.

John Sheridan, Digital Director, National Archives, UK

John Sheridan er avdelingsdirektør med ansvar digitale tjenester og digital langtidsbevaring ved Nasjonalarkivet i England. Det innebærer ansvar for strategiske valg og utvikling på hans områder. Han er utdannet med master i informasjonsteknologi.

På det 8. norske arkivmøtet skal John Sheridan presentere Nasjonalarkivets arbeid med digitale arkiver. Han vektlegger bruddet med analog arkivpraksis for at de skal bli i stand til å håndtere utfordringene knyttet til de digitale arkivene. Les mer på National Archives UK.

Marte Michelet, journalist og forfatter

Marte Michelet arbeidet som journalist i Dagbladet til 2014. Hun har også jobbet i NRK og vært redaktør i RadiOrakel. Hun var leder av Rød Ungdom fra 1996-1998. Hun har utgitt bøkene «Den største forbrytelsen» (2014) og «Hva visste hjemmefronten?»(2018). Se også Gyldendal Norsk Forlag.

Marte Michelet skal snakke om sitt arbeid med «Den største forbrytelsen». Hun vil forklare hvordan hun gikk frem i norske og tyske arkiver og peke på hvilke utfordringer hun møtte. Vi har også bedt henne kommentere hvilket ansvar hun mener arkivarer har i å dokumentere urett og tilgjengeliggjøre historien fremover.

Julia Noordegraaf, professor, Universitetet i Amsterdam

Julia Noordegraaf er professor innen digital kulturarv ved avdeling for mediestudier ved Universitet i Amsterdam. Hun er direktør for Amsterdam Centre for Cultural Heritage and Identity (ACHI), et av universitetets prioriterte forskningsområder. Der leder hun et forskningsprogram innen digital humanities, Creative Amsterdam (CREATE) som ser på urban kreativitet med digitale metoder. Hun er også leder for et forskningsprosjekt knyttet til digital kunst med støtte fra Horizon 2020 Marie Curie ITN-prosjekt NACCA. Fremover vil hun rette fokus på kildekritikk av digitale kilder, bl.a. knyttet til søkemotorer og kulturarvsbaser, samt bevaringen av digital kunst. Hennes interesseområde omfatter også museumshistorie og -teori samt audiovisuell kulturarv.

Julia Noordegraaf vil på arkivmøtet presentere European Time Machine FET Flagship-prosjektet. Hun er medlem av styringsgruppen for prosjektet, og koordinerer realiseringen av Amsterdam Time Machine. Målsettingen for Time Machine-prosjektet er å skaffe til veie big data på kulturarvfeltet og bygge en simulator som viser Europas historie gjennom de siste 2.000 årene. Les mer om Time Machine.

Christian Reusch, leder for Arkivlovutvalget

Christian Reusch er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. Han har bred juridisk kompetanse og har bakgrunn fra flere stillinger i forvaltningen.

Christian Reusch er leder for Arkivlovutvalget som ble oppnevnt 1.9.2017 og skal levere sin innstilling 1.3.2019. Utvalget skal beskrive de viktigste utfordringene for arkivene og hvilke dokumenter og arkiv som bør bevares. I tillegg skal det gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket,statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner. På arkivmøtet skal han presentere utvalgets konklusjon. Les mer om Arkivlovutvalget.