Call for papers

Arkivverket, Norsk Arkivråd og Arkivforbundet inviterer alle med interesse for dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og arkiv til å bidra til å utforme programmet for det 9. norske arkivmøtet – Dokumentasjon i samtid og framtid. Arkivmøtet arrangeres 17. og 18. april 2024 på Oslo Kongressenter. 

De norske arkivmøtene arrangeres hvert tredje år, og er en møteplass for inspirasjon, kunnskapsformidling og erfaringsdeling. Arkivmøtet er en mulighet for å presentere forsknings- og utviklingsarbeid, få innblikk i det som skjer i sektoren, og delta i samtalen om hvor vi er på vei. Årets tema er: Dokumentasjon i samtid og framtid

Programkomitéen ønsker alle forslag til foredrag, workshops, panelsamtaler med mer velkommen. Vi har satt opp noen aktuelle tema, men er også åpne for andre gode forslag. Vi ønsker både faglige, teoretiske og mer erfaringsbaserte bidrag. 

Beskriv forslaget ditt kort, inntil 250 ord. Spesifiser hva du ønsker å bidra med. Vi ser i utgangspunktet for oss sesjoner på 90 minutter. Dersom du ønsker å holde foredrag, ønsker vi at du planlegger for et 20 minutters foredrag og setter av 10 minutter til spørsmål.  

Bruk dette skjemaet til utforming av forslag hvis du selv ønsker å holde innlegg.

Savner du et tema eller har du andre ønsker og forslag? Send ditt forslag på e-post til programkomiteen.

Frist for innsending er 15. september 2023. 

Teknologi, kunstig intelligens og maskinlæring 

Hvordan vil kunstig intelligens og maskinlæring påvirke samfunnsdokumentasjonen og framtidens arkiv. På hvilken måte kan ny teknologi bidra til å forbedre og forenkle dokumentasjons- og bevaringsprosesser? Hvordan kan vi enklere analysere, ordne, gjenfinne og tilgjengeliggjøre data? Er det oppgaver vi gjør i dag, som kan gjøres maskinelt? Hva er de største utfordringene vi står overfor i møte med KI og maskinlæring, både teknisk og etisk? Hvilken betydning har det teknologiske skiftet for bevaring av arkiv fra privat sektor? 

Tillit og sikkerhet 

I en tid preget av feilinformasjon, krig i våre nærområder og cybersikkerhetstrusler blir behovet for pålitelig informasjon og dokumentasjon stadig viktigere. Hvordan påvirker sikkerhetssituasjonen i verden tilliten til arkivene? Hvordan beskytte arkivene mot slike trusler? Hva kan vi lære av angrep på arkiv, og kan vi stole på skybaserte tjenester? 

Samarbeid og bærekraft 

FNs bærekraftmål nr. 17 sier at det er nødvendig å samarbeide for å nå målene. 

Hvordan skape bedre helhet i forvaltningen, slik at innbyggere og foretak får mer sammenhengende tjenester? Hvordan fremme velfungerende samarbeid innenfor det offentlige og mellom det offentlige, det private og sivilsamfunnet? Hvordan kan vi stimulere til samarbeid mellom ulike sektorer? Hvordan kommer dette til å påvirke informasjonsforvaltning og arkiv? Hvordan kan vi bidra, og hva bør vi ta tak i først? 

Demokrati, dokumentasjonsfangst og åpenhet 

Det skapes data og dokumentasjon som aldri før, både i offentlig og privat sektor. Tilgang til dokumentasjon er viktig for et velfungerende demokrati, men det forutsetter at vi klarer å sikre og tilgjengeliggjøre dokumentasjonen for alle. Hvordan gjør vi det riktige utvalget når informasjonsmengden er så stor og kompleks? Hvordan sikrer helhetlig samfunnsdokumentasjon, uten de samme virkemidlene vi har for offentlige arkiv? Hvordan kan arkivene spille en rolle for ytringsfrihet? 

Marginaliserte og sårbare grupper 

Arkiver inneholder ofte god dokumentasjon om noen grupper, mens andre grupper er sterkt underrepresentert. Hvordan skal vi forholde oss til dette? Hvordan kan vi møte marginaliserte og sårbare grupper med tanke på både danning og bevaring av arkiv? Hvilke utfordringer knytter det seg til å presentere historiske arkiver? Hvordan kan arkivarer og informasjonsforvaltere bli mer bevisst sin rolle og sine valg? 

Tilgjengeliggjøring og formidling 

Sikring og bevaring av dokumentasjon fra offentlige og private arkivskapere er helt sentralt for å bygge vår felles hukommelse. Vi har et ansvar for at denne dokumentasjonen blir gjort tilgjengelig og formidlet. Hvordan kan vi best møte publikums behov? Hvordan kan vi involvere brukerne, og nå nye grupper? Hvordan kan teknologi hjelpe oss med dette? 

Nytt lovverk 

I tiden fremover er det ventet viktige lovendringer som vil påvirke arbeid med data og dokumentasjon, blant annet nye regler innen personvern, ny arkivlov og EU-regler. Hvordan vil det påvirke måten vi jobber på? 

Data og dokumentasjonens rolle i utvikling og digitalisering

Virksomheter søker stadig nye måter å utnytte informasjon på for å nå sine mål. Dokumentasjon og arkiv er en viktig ressurs for utvikling av samfunnet. Teknologioptimistene opplever at personvern og tradisjonelle måter å implementere arkivkrav er til hinder for å realisere deres ønsker om bruk og behandling av data og informasjon. Hvordan lykkes med å balansere ulike forventinger og krav i virksomhetsutviklingen? Hva er det informasjonsforvaltere og arkivarer bør være oppmerksomme på? Hvordan lykkes med å bli datadrevet innenfor informasjonsforvaltning og arkiv? 

Savner du et tema eller har du andre ønsker og forslag? 

Brenner du for en sak, et perspektiv, en problemstilling eller et tema knyttet til informasjonsforvaltning og arkiv som ikke faller inn under temaene ovenfor, men som burde gis plass på arkivmøtet? Del ideen med oss og send inn forslag!